, July 20, 2024

Tìm hiểu TextAffinity trong Flutter

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Nov 27, 2021

Từ affinity có nghĩa là thu hút. Điều này đề cập đến phần nào của text mà con trỏ (hoặc dấu mũ đôi khi được gọi) được thu hút đến. Để giải thích điều đó, trước tiên cần nói về vị trí text, được đại diện bởi class TextPosition.

  •   9 min reads
Tìm hiểu TextAffinity trong Flutter

Bài viết liên quan