, May 28, 2024

Tổng quan về Machine learning


Machine Learning (ML) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi cách chúng ta giải quyết các thách thức từ y tế đến sản xuất công nghiệp.

  •   12 min reads
Tổng quan về Machine learning