, April 17, 2024

Unit Testing là gì? Cách thực hiện Unit Testing

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 10, 2022

Unit testing là một loại kiểm thử phần mềm. Trong đó, các đơn vị được kiểm thử. Mục đích là xác minh tính chính xác của mỗi đơn vị code.

  •   9 min reads
Unit Testing là gì? Cách thực hiện Unit Testing