, June 14, 2024

Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và định lượng

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 06, 2022

Mục tiêu nghiên cứu định tính, định lượng đôi khi giống nhau nhưng vẫn có những điểm khác nhau. Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác nhau đó.

  •   10 min reads
Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và định lượng

Bài viết liên quan