, July 21, 2024

Data Analyst: Con đường sự nghiệp & trình độ chuyên môn

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 26, 2021

Công việc của data analyst có thể được tìm thấy ở khắp các công ty. Bất kỳ công ty nào sử dụng dữ liệu cũng cần data analysts để phân tích.

  •   5 min reads
Data Analyst: Con đường sự nghiệp & trình độ chuyên môn