, July 20, 2024

Tầm quan trọng của Data Analytics trong chiến lược Marketing

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 21, 2021

Analytics được sử dụng để biến tập dữ liệu thành những insight giá trị đang được nhiều ngành công nghiệp trên thế giới sử dụng.

  •   7 min reads
Tầm quan trọng của Data Analytics trong chiến lược Marketing

Bài viết liên quan