, July 21, 2024

Tầm quan trọng của trừu tượng hóa trong kiến trúc ứng dụng


Trừu tượng (abstract) nghĩa là một cái gì đó chung chung, không rõ ràng. Đây là khái niệm rất quan trọng trong lập trình mà bạn không nên bỏ qua.

  •   13 min reads
Tầm quan trọng của trừu tượng hóa trong kiến trúc ứng dụng

Bài viết liên quan