, June 14, 2024

Clean Architecture là gì - Ưu nhược và cách dùng hợp lý


Clean Architecture là một kiến trúc ứng dụng rất nổi tiếng dựa trên nguyên lý loại bỏ sự lệ thuộc giữa các đối tượng cũng như các layer trong ứng dụng. Clean Architecture bao gồm 4 layer được đại diện thông qua các vòng tròn đồng tâm

  •   8 min reads
Clean Architecture là gì - Ưu nhược và cách dùng hợp lý

Bài viết liên quan