, May 28, 2024

Thống kê mô tả - Các bước thực hiện một cách chi tiết - Phần 2

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  May 19, 2022

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thống kê mô tả Descriptive Statistics qua khái niệm Measures of Central Tendency và Measures of Spread

  •   10 min reads
Thống kê mô tả - Các bước thực hiện một cách chi tiết - Phần 2

Bài viết liên quan