, July 21, 2024

Apache Kafka: Quản lý Schema & Avro Serialization trong hệ thống


Apache Kafka là gì? Làm thế nào để quản lý Schema & Avro Serialization trong Kafka? Nếu thắc mắc tương tự thì bài viết này là dành cho bạn.

  •   9 min reads
Apache Kafka: Quản lý Schema & Avro Serialization trong hệ thống

Bài viết liên quan