, March 02, 2024

Power BI vs Tableau: Bạn nên chọn công cụ phân tích nào?

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Power BI và Tableau là hai công nghệ Business Intelligence (BI) quan trọng để thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày thông tin.

  •   6 min reads
Power BI vs Tableau: Bạn nên chọn công cụ phân tích nào?

Bài viết liên quan