, June 14, 2024

Solid là gì, vai trò của Solid trong lập trình hướng đối tượng (OOP)


Lập trình hướng đối tượng phải đáp ứng được khả năng bảo trì và mở rộng bằng cách đề xuất ra 5 nguyên tắc cơ bản gọi là SOLID - viết tắt của của 5 chữ cái đầu của mỗi nguyên tắc.

  •   10 min reads
Solid là gì, vai trò của Solid trong lập trình hướng đối tượng (OOP)