, June 14, 2024

Tìm hiểu các phương thức call, apply, bind trong JavaScript


Trong bài "Tìm hiểu về this trong JavaScript", chúng ta có sử dụng phương thức bind() để fix một số bug khi sử dụng this. Cụ thể nó là phương thức như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài này nhé 😉.

  •   3 min reads
Tìm hiểu các phương thức call, apply, bind trong JavaScript

Bài viết liên quan