, June 14, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6


Trong phần này, chúng ta sẽ config React Context firebase cho project của chúng ta, sau đó tạo Sign In Page và apply Authentication màfirebase cung cấp cho project của chúng ta nhé. Bắt đầu thôi 😉!

  •   9 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6

Bài viết liên quan