, May 28, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 5


Trong phần 5 này, chúng ta sẽ hoàn thiện Guest Home Page và config để connect với firebase, chuẩn bị cho các phần tiếp theo nhé 😉.

  •   17 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 5

Bài viết liên quan