, June 14, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 4


Trong phần 4 của series này, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện phần Guest Home Page . Lần này, chúng ta sẽ bắt tay vào code phần FAQs component, thực hiện config router để redirects qua lại các page nhé. Cùng bắt đầu thôi 😉.

  •   10 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 4

Bài viết liên quan