, July 20, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 3


Tiếp tục công việc đang dang dở ở phần 2, trong phần 3 này chúng ta sẽ làm phần Footer ở Guest Home Page này, kèm theo đó chúng ta sẽ apply các tool như ESLint và Prettier vào project của chúng ta nhé.

  •   8 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 3

Bài viết liên quan