, October 26, 2021

0 kết quả được tìm thấy

Tìm hiểu Date trong JavaScript.


 •   6 min reads
Tìm hiểu Date trong JavaScript.

Như tiêu đề bài viết, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Date object trong JavaScript, chuyên về xử lý các vấn đề liên quan đến ngày tháng năm và giờ giấc. Thời gian mà ông thần này lấy chính là thời gian ở máy tính của chúng ta, do đó mà khi xử lý hay thao tác gì đến thời gian để lưu trữ lại thì ta không nên lấy ở client mà dành việc đó ở phía sever nhé 😉.

I. Khái niệm.

Date là một object hổ trợ ta có thể lấy thời gian ở client, qua đó ta có thể sử dụng các giá trị này cho các công việc khác cần nó.

Ví dụ như check xem người dùng login được bao lâu nếu quá thời gian cho phép thì sẽ tự động logout ra chẳng hạn,...

II. Cú pháp và cách sử dụng.

Vì là một object nên khi khai báo một đối tượng mới, ta khai báo dạng constructor như sau:

let takeDate = new Date();

Ngoài ra bạn có thể truyền giá trị khởi tạo vào như: date string, một value number nào đó, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

const takeDate = new Date();
const takeDate = new Date(value);
const takeDate = new Date(dateString); 
// date string ~ "April 06, 2017 12:00:00"

const takeDate = new Date(year, month);
const takeDate = new Date(year, month, day);
const takeDate = new Date(year, month, day, hours);
const takeDate = new Date(year, month, day, hours, minutes);
const takeDate = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds);
const takeDate = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Ví dụ:

let today = new Date(); 
//--> Sun Aug 08 2021 16:38:44 GMT+0700 (Indochina Time)

let birthday_1 = new Date('June 07, 1998 03:24:00');
let birthday_2 = new Date('1998-06-07T03:24:00');
//--> Sun Jun 07 1998 03:24:00 GMT+0700 (Indochina Time)

let birthday_3 = new Date(1998, 06, 07);  
//--> Tue Jul 07 1998 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

let birthday_4 = new Date(1998, 06, 07, 3, 24, 0);
//--> Tue Jul 07 1998 03:24:00 GMT+0700 (Indochina Time)

III. Các định dạng của date trong JavaScript.

Trong JavaScript có 4 định dạng cơ bản của một chuỗi ngày tháng gồm: short date, long date, full dateISO date.

1. Định dạng short date.

Định dạng short date được lưu ở dạng MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, MM-DD-YYYY hoặc YYYY-MM-DD

let shortDate_1 = new Date("08-08-2021");
let shortDate_2 = new Date("08/08/2021");
let shortDate_3 = new Date("2021/08/08");
let shortDate_4 = new Date("2021-08-08");
//--> Sun Aug 08 2021 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

2. Định dạng long date.

Một chuỗi ngày tháng năm thuộc định dạng long date có kiểu Month DD YYYY. Với Month ở đây là chữ đầy đủ của tháng hoặc chữ viết tắt của tháng. Ưu điểm của dạng này là bạn đổi vị trí của nó với nhau thì Date object cũng tự động convert lại theo đúng định dạng.

let longDate_1 = new Date("Aug 08 2021");
let longDate_2 = new Date("2021 Aug 08");
let longDate_3 = new Date("08 2021 Aug");
let longDate_4 = new Date("August 08 2021");
//--> Sun Aug 08 2021 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

3. Định dạng full date.

Một chuỗi ngày tháng năm được xem là full date thì sẽ có dạng Day Month DD YYYY với Day là thứ trong tuần (viết bằng tiếng anh nhé 😉) có thể ghi đầy đủ hoặc viết tắt, Month cũng vậy.

let fullDate_1 = new Date("Sunday August 08 2021");
let fullDate_2 = new Date("Sun Aug 08 2021");
//--> Sun Aug 08 2021 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

4. Định dạng ISO date.

Định dạng ISO date là định dạng theo chuẩn ISO 8601 sẽ có dạng YYYY-MM-DD, YYYY-MM hoặc YYYY

Lưu ý: nếu bạn truyền vào không đủ (ngày, tháng, năm hay giờ,  phút , giây) thì mặc định các tham số khác sẽ lấy thời gian nhỏ nhất.

var ISO_1 = new Date("2021-08-08");
//--> Sun Aug 08 2021 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

var ISO_2 = new Date("2021-08");
//--> Sun Aug 01 2021 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

var ISO_3 = new Date("2021");
//--> Fri Jan 01 2021 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

5. Date JavaScript format

Là người việt, chúng ta chắc chắn sẽ muốn format lại các định dạng ngày tháng năm mà ta nhận được sang định dạng quen thuộc với người việt chúng ta, đúng không 😁. Việt Nam chúng ta sử dụng định dạng dd/mm/yyyy.

Trong JavaScript, định dạng ngày tháng năm được sử dụng là chuẩn quốc tế, do đó để convert lại sang định dạng của Việt Nam chúng ta thực hiện như sau:

function formatDateVN(dateString) {
  var subDateStr = dateString.split("/");
 
  // Tháng bắt đầu từ 0 nên ta phải giảm đi 1: subDateStr[1] - 1
  return new Date(+subDateStr[2], subDateStr[1] - 1, +subDateStr[0]); 
}

formatDateVN('08/08/2021');
//--> Sun Aug 08 2021 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

IV. Các hàm xử lý date trong JavaScript.

JavaScript có support cho chúng ta các hàm dùng để thao tác với ngày tháng năm gồm 2 loại là Get dateSet date

1. Nhóm Get date.

Nhóm gồm 10 hàm hổ trợ lấy các mốc thời gian thông dụng bao gồm:

 • getDate(): hàm trả về ngày trong tháng (từ ngày 1 - 31).
 • getDay(): hàm trả về ngày trong tuần (0-6), với chủ nhật là 0, thứ 2 là 1, thứ 3 là 2 ,...
 • getMonth(): hàm trả về tháng trong năm (từ 0 - 11), do đó ta cần cộng thêm 1 nha.
 • getFullYear(): hàm trả về năm dạng đầy đủ dạng YYYY.
 • getHours(): hàm trả về số giờ dạng 24h ( từ 0 - 23)
 • getMinutes() trả về phút trong giờ (0 - 59).
 • getSeconds() trả về số giây trong phút (0 - 59).
 • getMilliSeconds() trả về tích tắc trong giây (0 - 999).
 • getTime() Trả về thời gian dạng mili giây.
// Đối tượng thời gian hiện tại
var presentDate = new Date();
 
presentDate.getDate(); 			//--> 8
presentDate.getDay(); 			//--> 0: Chủ nhật
presentDate.getFullYear(); 		//--> 2021
presentDate.getYear(); 			//--> 121
presentDate.getHours(); 		//--> 17
presentDate.getMilliseconds(); 	//--> 636
presentDate.getMinutes();		//--> 14
presentDate.getMonth() + 1; 	//--> 8
presentDate.getSeconds();		//--> 6
presentDate.getTime(); 			//--> 1628417646636

2. Nhóm Set date.

Nhóm này gồm 9 hàm hổ trợ tạo một mốc thời gian, bao gồm:

 • setDate(): hàm giúp ta thiết lập ngày (từ 1 - 31).
 • setFullYear(): hàm giúp ta thiết lập năm đầy đủ theo dạng YYYY.
 • setYear(): hàm giúp ta thiết lậpnăm 2 số cuối YY.
 • setHours(): hàm giúp ta thiết lập số giờ (0 - 23)
 • setMiliSeconds(): hàm giúp ta thiết lập số mili giây (0 - 999)
 • setMinutes(): hàm giúp ta thiết lập số phút (0 - 59)
 • setMonth(): hàm giúp ta thiết lập tháng (0 - 11)
 • setSeconds(): hàm giúp ta thiết lập số giây (0 - 59)
 • setTime(): hàm giúp ta thiết lập thời gian đã được convert sang dạng miliseconds.
// Đối tượng thời gian hiện tại
const presentDate = new Date();
 
presentDate.setDate(20); 	  //--> 1629454864897
presentDate.setFullYear(2022); //--> 1660990864897
presentDate.setHours(2);    //--> 1660936864897
presentDate.setMilliseconds(2);//--> 1660936864002
presentDate.setMinutes(3);   //--> 1660935784002
presentDate.setMonth(4); 	  //--> 1652986984002
presentDate.setSeconds(5); 	  //--> 1652986985002

Lưu ý:

 • Hàm set là dùng để khởi tạo, do đó ta cần truyền tham số khi sử dụng.
 • Các hàm này có tác động với nhau, tức là khi ta set sai ngày giờ thì nó sẽ tự động lấy ngày giờ mặc định đấy nhé.
 • Nếu bạn dùng hàm setTime() để set thời gian thì nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả các giá trị còn lại, bởi vì hàm setTime() là hàm thiết lập thời gian đầy đủ đã chuyển sang định dạng miniseconds.

V. Tổng kết.

Bài này chỉ đơn giản là giới thiệu về khái niệm Date object và các function của Date cùng các định dạng ngày tháng năm để giúp bạn có chút kiến thức để làm việc với date trong JavaScript được thuận lợi hơn. Ngoài các phương thức kể trên thì vẫn còn các phương thức khác ít dùng hơn thôi nếu các bạn muốn có thể tìm hiểu tại đây. Cảm ơn các bạn đã đọc 🤗. See u again!

Bài viết liên quan

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 2.

Trong phần 1 của series này, chúng ta tiến hành setup một project ReactJS bằng câu lệnh create-react-app,đăng ký và tạo app trên firebase để có thể sử dụng và lưu trữ data. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tạo header cho nó và tạo component post để hiển thị bài đăng nhé 😉. Nào bắt đầu thôi 😁!...

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 2.
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 1.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau clone một trang mạng xã hội nỗi tiếng, là nơi chia sẽ hình ảnh và video của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, đó chính là Instagram. Chúng ta bắt đầu thôi 😁!...

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 1.
Number, string, array và object trong JavaScript

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các kiểu dữ liệu có trong JavaScript ở bài trước, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết cách thao tác với chúng như thế nào trong JavaScript, nó có hổ trợ các phương thức nào hay không? Vấn đề đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài này nhé 😉....

Number, string, array và object trong JavaScript
Tìm hiểu thêm về Window Object trong Javascript

Nếu các bạn đã xem các bài trước thuộc series JavasScript cơ bản của mình hoặc đã xem các tài liệu khác thì chắc hẵn đã từng thấy trong bài viết có đề cập đến ông thần window object rồi nhỉ 😉. Vậy trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó để xem window object là loại object như thế nào nhé...

Tìm hiểu thêm về Window Object trong Javascript
Tìm hiểu về "this" trong JavaScript.

Chắc hẵn bạn đã từng nhìn thấy từ this trong một ngôn ngữ lập trình nào trước đó hoặc là trong một vài đoạn code nào đó của JavaScript. Bạn thắc mắc nó có tác dụng gì hoặc là bạn đang mơ hồ về this trong JavaScript. Yên tâm, trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu this có ý nghĩa gì nhé....

Tìm hiểu về "this" trong JavaScript.
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.