, July 21, 2024

Giải thích các ký hiệu trong class diagram


Trong UML (Unified Modeling Language), class diagram (biểu đồ lớp) đóng vai trò thiết yếu trong việc mô hình hóa cấu trúc của các hệ thống phần mềm.

  •   7 min reads
Giải thích các ký hiệu trong class diagram

Bài viết liên quan