, July 21, 2024

Power BI Cheat Sheet dành cho người mới

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Trong Power BI Cheat Sheet này, bạn sẽ được hướng dẫn tạo hình ảnh trực quan đầu tiên của mình, làm việc với Power Query, sử dụng DAX,...

  •   7 min reads
Power BI Cheat Sheet dành cho người mới

Bài viết liên quan