, May 28, 2024

Google I/O 2021: Flutter hoạt động tại ByteDance

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 26, 2021

Flutter, một công nghệ mà ByteDance đã sử dụng và có nhiều đóng góp trong vài năm nay, gần đây trở nên nổi bật trên sân khấu của Google I/O.

  •   12 min reads
Google I/O 2021: Flutter hoạt động tại ByteDance

Bài viết liên quan