, June 14, 2024

Facebook tái định vị thương hiệu thành "Meta" để tập trung vào metaverse

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Oct 29, 2021

Facebook đã đổi tên thành "Meta" tái định vị từ một công ty mạng xã hội hướng tới phát triển "metaverse"

  •   7 min reads
Facebook tái định vị thương hiệu thành "Meta" để tập trung vào metaverse

Bài viết liên quan