, July 20, 2024

Có gì mới trong WWDC 2021 đối với các lập trình viên IOS?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 02, 2021

Tuần lễ WWDC 2021 của Apple cuối cùng cũng diễn ra. Trong bài viết, tôi sẽ tổng hợp nhanh sự kiện Platforms State of the Union. Phiên SOTU theo sau keynote và hướng đến lập trình viên hơn.

  •   8 min reads
Có gì mới trong WWDC 2021 đối với các lập trình viên IOS?

Bài viết liên quan