, July 20, 2024

Data Driven Growth (P.9): Thiết kế và thực hiện A/B Testing

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 15, 2022

Thử nghiệm được xem là một trong những cách tốt nhất để kiểm tra mô hình machine learning, nhằm cải thiện các mô hình hiện có.

  •   15 min reads
Data Driven Growth (P.9): Thiết kế và thực hiện A/B Testing

Bài viết liên quan