, May 28, 2024

Nhận free Ether trên Test Network & tìm hiểu Block Explorer - Etherscan


Bài viết sẽ hướng dẫn mọi người nhận free Ether từ các trang Faucet để phục vụ cho mình sử dụng Ether đó để làm việc với Smart Contract và thực hiện các transaction. Ngoài ra, mình sẽ hiểu thêm về Block Explorer trong Blockchain thông qua trang web Etherscan.

  •   6 min reads
Nhận free Ether trên Test Network & tìm hiểu Block Explorer - Etherscan

Bài viết liên quan