, April 17, 2024

Generics trong Golang


Generics là một kỹ thuật lập trình thường xuất hiện trong OOP. Go sẽ chính thức hỗ trợ Generics bắt đầu từ version 1.18

  •   8 min reads
Generics trong Golang

Bài viết liên quan