, May 28, 2024

Hypothesis Testing là gì ? Cách thực hiện Kiểm Định Giả Thuyết

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Sep 16, 2023

Hypothesis Testing là quá trình đánh giá sự hợp lệ của một giả định bằng cách đánh giá dữ liệu mẫu từ đó đưa ra kết luận cho toàn bộ tập dữ liệu.

  •   7 min reads
Hypothesis Testing là gì ? Cách thực hiện Kiểm Định Giả Thuyết

Bài viết liên quan