, June 14, 2024

JPA là gì? Giới thiệu về Java Persistence


JPA (viết tắt của Java Persistence API) là một tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển ứng dụng Java để lập trình đối tượng quan hệ (ORM).

  •   13 min reads
JPA là gì? Giới thiệu về Java Persistence

Bài viết liên quan