, June 14, 2024

Proof of Work (PoW) là gì?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 04, 2022

Proof of Work (PoW) dịch ra có nghĩa là bằng chứng công việc. Đây là thuật toán đồng thuận được tạo ra trên Blockchain và khá phổ biến trong thế giới tiền điện tử.

  •   7 min reads
Proof of Work (PoW) là gì?

Bài viết liên quan