, July 20, 2024

Smart Contract là gì? Những điều cần biết về Smart Contract

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 04, 2022

Smart Contract cũng như 1 account user trong Blockchain. Cũng có address, chứa được các cryptocurrency và cũng có thể thực hiện được transaction.

  •   6 min reads
Smart Contract là gì? Những điều cần biết về Smart Contract

Bài viết liên quan