, June 14, 2024

So sánh Webhook, WebSocket, Pub/Sub và API Polling

  • Viết bởi  Khiem.
  •  Oct 15, 2023

Webhooks, WebSocket, Pub/Sub, và API Poling đều là các phương thức trao đổi dữ liệu thời gian thực phổ biến mà các lập trình viên có thể cân nhắc và sử dụng...

  •   13 min reads
So sánh Webhook, WebSocket, Pub/Sub và API Polling