, April 19, 2024

Solidity là gì? Bất kỳ Blockchain Developer nào cũng nên biết

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Jun 04, 2022

Solidity là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, high-level, curly-bracket được phát triển bởi team Ethereum Network.

  •   10 min reads
Solidity là gì? Bất kỳ Blockchain Developer nào cũng nên biết

Bài viết liên quan